fbpx

O servizo de aplicación de solucións dixitais para a mellora da xestión “a fondo”: Entrevista a David Goyanes de Imatia

O servizo de aplicación de solucións dixitais para a mellora da xestión “a fondo”: Entrevista a David Goyanes de Imatia

“A competitividade é mellorar a capacitación tecnolóxica da organización”. É un obxectivo que está presente ao longo das diferentes etapas do servizo de aplicacións de solucións dixitais para a mellora da xestión do programa Re-acciona TIC. Un servizo prestado por Imatia, grupo tecopy e conpas dende os inicios do programa, no ano 2015, e cuxo reto é a adopción de solucións dixitais innovadoras para unha mellor xestión.

Entrevistamos a David Goyanes de Imatia, para que nos fale en detalle do servizo.

1. En que consiste para ti a competitividade? Consideras importante que unha peme ou autónomo leve a cabo o seu desenvolvemento?

Eu entendo a competitividade coma unha capacidade fundamental no ámbito económico que define ata onde pode chegar unha empresa á hora de manterse no mercado, acceder a novas liñas de negocio, mellorar a súa conta de resultados ou as súas relacións cos seus clientes etc. É, en definitiva, o que marca a capacidade dunha empresa para xerar valor, definindo así a aptitude de cada un para manterse no mercado.

As vantaxes comparativas inflúen de xeito determinante, xa que determinan o alcance, sostemento e mellora da posición socioeconómica, así que é fundamental traballar para desenvolver a competitividade en todos os eixes posibles. Neste caso, a través dos servizos Re-acciona TIC tentamos centrarnos nos aspectos de mellora tecnolóxica e, ligados a estes, mellora nos procesos, xestión de clientes, redución de custos etc.

2. Que beneficios achega o servizo de aplicacións de solucións dixitais para a mellora da peme? Cales son os máis valorados?

Os beneficios dependen moito da situación particular de cada peme, porque estamos atopándonos cunha gran diversidade de tipoloxías de empresas, tanto a nivel de sector económico no que operan como no relativo ao tamaño, os medios humanos e a capacidade tecnolóxica. Polo tanto, encontramos necesidades moi diversas e capacidades tamén distintas, así que definimos unha folla de ruta especificamente deseñada para cada empresa.

Moitas das empresas abordan primeiro un servizo de diagnose para axudalas a orientarse e priorizar as melloras que queren implantar, de xeito que non empecen “a casa polo tellado” e vaian acadando melloras nun proceso continuo.

En calquera caso, os beneficios finais en si mesmos adoitan ser bastante comúns, xa que se trasladan a aspectos tales como unha mellor relación cos clientes, un incremento de vendas, un aumento das marxes, unha optimización de custos, unha redución de stocks, un aumento da seguridade, unha mellora na calidade da información, unha automatización de procesos etc.

3. Este servizo leva a cabo o desenvolvemento dun plan operativo para a implantación de solucións dixitais, poderíasnos explicar brevemente en que consiste?

Como diciamos, cando comezamos a traballar cunha peme, o primeiro paso é poñernos en situación, atender as súas necesidades. A partir deste punto, cómpre trazar un plan conxunto de actuación, no que se conxugan os medios técnicos e humanos dos que pode dispor a empresa para a implantación de ferramentas TIC para encaixalo dentro dunha folla de ruta ou plan operativo.

O plan operativo marca o itinerario de implantación dunha ou varias melloras a través dun conxunto de solucións dixitais e dunha serie de etapas que están consensuadas con cada peme. Este plan recolle a captura detallada de requisitos, sesións formativas, posta en marcha, sensibilización, soporte e acompañamento á empresa.

4. Cales son as fases principais a través das que se leva a cabo o servizo? De todas elas, existe algunha que sexa especialmente complicada de desenvolver?

Temos marcadas catro fases diferenciadas:

  • En primeiro lugar, o que facemos é consensuar medidas e ferramentas coa peme. Aquí centrámonos na xestión do cambio, cunhas entrevistas iniciais, a presentación do servizo e a sensibilización.
  • Nunha segunda etapa levamos a cabo a análise e a planificación, a través da definición e o consenso do plan operativo.
  • Na terceira fase abordamos a posta en marcha e o acompañamento, onde incidimos primeiro no apartado de captura de requisitos e despois nunha formación práctica para o arranque.
  • Finalmente, a última fase é a que denominamos de capacitación e dinamización, na que prestamos soporte e acompañamento á peme no proceso de adopción das solucións dixitais.

O máis complicado é vencer a resistencia ao cambio e xestionar o alcance dos servizos para poder concentralos en poñer en marcha melloras concretas. A problemática nas pemes é moi ampla, polo que ás veces é difícil concentrar esforzos e non dispersarse.

5. Xa para rematar, son moitas as análises realizadas ata o de agora, pero poderías falarnos sobre algunha que resultara para vós un caso de éxito?

Estamos moi esperanzados cos servizos que estamos prestando, pero os máis avanzados aínda se atopan en fase de posta en marcha. Non sabería destacar ningún en particular. Para nós está a ser unha experiencia moi positiva e resaltaría que o programa Re-acciona TIC en si mesmo xa é un caso de éxito para as pemes galegas, que lles permite asimilar tecnoloxía a un ritmo razoable e cun custo moi inferior ao do mercado.