Cales son os obstáculos que hai que superar para ser unha empresa máis competitiva?

Businessman holding red dart push on target. Business strategy planning success target goals. Business development concept

Cales son os obstáculos que hai que superar para ser unha empresa máis competitiva?

A miúdo as empresas levan a cabo prácticas e rutinas que non favorecen o seu desenvolvemento e, polo tanto, a mellora da súa competitividade. Estas poden variar en función da organización, razón pola que xorde a necesidade de analizar cales son as que están a impedir o noso crecemento como negocio.

A continuación achegamos algunhas das barreiras máis frecuentes a nivel interno que bloquean o crecemento dunha empresa para ser máis competitiva:

  • A preferencia pola comunicación vía correo electrónico por riba da interpersoal. A comunicación escrita pode dar lugar a malas interpretacións e, polo tanto, existe a posibilidade de que non se transmita a mensaxe que se pretendía axeitadamente.
  • As reunións longas e improdutivas, nas que adoitan participar máis persoas das que son necesarias. É recomendable que estas xuntanzas duren o tempo xusto para que sexan produtivas e para conseguir chegar a unha solución.
  • Os ambientes ruidosos e cheos de distraccións que dificulten o traballo, a comunicación e o bo desempeño das tarefas. É importante controlar os niveis de ruído e a temperatura e manter unha orde para incrementar a produtividade.
  • Non delegar realmente responsabilidades. A pesar de que a teoría di que si, non é raro que na práctica se cuestionen as decisións tomadas polas persoas nas que se delega.
  • O esquecemento da innovación. A miúdo as empresas son conscientes de que teñen que innovar, pero realmente non apostan polo cambio. A fixación de metas pequenas, analizando os resultados obtidos, é un bo paso para comezar.

Despois do comentado anteriormente, que práctica empresarial consideras que se reproduce máis frecuentemente e que se debería erradicar? Que outras barreiras coñeces que bloquean o crecemento das organizacións?

Fonte: http://latecla.co/